Bộ giống ngô lai kháng sâu & chịu thuốc trừ cỏ gốc Glyphosate


Thông tin sản phẩm:

Dekalb DK6919SDK6919S

Dekalb DK9955SDK9955S

Giải pháp quản lý cây lúa tổng hợp từ khi gieo trồng cho đến khi thu hoạch.

Copyright © Bayer AG