Mở Đường Cho Tương Lai

Tập đoàn Bayer sử dụng phương châm “Bayer - Khoa Học vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn” để định hướng cho mọi mục tiêu, chiến lược và giá trị của Tập đoàn.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung vào sáng tạo và tăng trưởng trong các lĩnh vực then chốt bao gồm chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và vật liệu công nghệ cao.

Phương châm trên cho thấy rõ định hướng trở thành một công ty phát minh giúp định hình tương lai cùng sự quyết tâm của Bayer trong việc đề xuất những giải pháp sáng tạo vì lợi ích của con người. Tôn trọng cam kết này, chúng tôi xác định những lĩnh vực đặc biệt quan trọng là: những sản phẩm mới được hình thành qua quá trình nghiên cứu tích cực dựa trên nền tảng vững chắc, hoạt động kinh doanh vì sức khỏe của người tiêu dùng, hướng đến những thị trường đang tăng trưởng ở Châu Á và những chuyên ngành mới như công nghệ sinh học và công nghệ nano.

Much More Rice

Một giải pháp quản lý cây lúa tổng hợp từ khi gieo trồng đến thu hoạch. Giải pháp này đã được công nhận bởi Hội Đồng Khoa Học của Viện Nghiên Cứu Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long là một tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Copyright © Bayer AG