BAYER MUCH MORE CABBAGE là một giải pháp quản lý tổng hợp trên bắp cải, cung cấp giải pháp từ đầu đến cuối cho dịch vụ gồm quản lý dịch hại và cỏ dại, bón phân, tưới nước,... Tích hợp toàn bộ các sản phẩm có công dụng rất cao từ Bayer, phòng trừ dịch hại đồng thời mang lại một số lợi ích khác. 

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG