Much More Service

Much More Rice

Giải pháp quản lý cây lúa tổng hợp từ khi gieo trồng cho đến thu hoạch. » chi tiết

» Quy trình
» Bảng so màu lá lúa

Much More Coffee

Giải pháp quản lý cây cà phê tổng hợp bao gồm các biện pháp chăm sóc cây sau thu hoạch. » chi tiết

» Quy trình
Sổ tay 2015

Sổ tay hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hạt giống

» Sổ tay thuốc BVTV 2015

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG