được nghiệm thu bởi Hội Đồng Khoa Học Viện Nghiên Cứu Lúa ĐBSCL như một tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp ngày 16/06/2011. 

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG