Toạ đàm quản lý dịch hại trên cây ăn trái tại Đồng Tháp 07.11.2019

https://www.youtube.com/watch?v=cGwqTwuvcpY  

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG