Toạ đàm quản lý dịch hại trên cây lúa tại An Giang 11.12.2019

https://youtu.be/YzVnw8KoT5A

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG