Toạ đàm quản lý dịch hại trên cây lúa tại Kiên Giang 28.11.2019

https://www.youtube.com/watch?v=ShtHoQgJ00Y

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG