Toạ đàm quản lý dịch hại trên cây lúa tại Long An 18.12.2019

https://www.youtube.com/watch?v=w3_qrY0IPvw&feature=youtu.be

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG