Toạ đàm quản lý dịch hại trên cây lúa tại Vĩnh Long 20.12.2019

https://www.youtube.com/watch?v=_k_Y3uQeG2I&feature=youtu.be

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG