Toạ đàm quản lý dịch hại trên cây lúa tại Đồng Tháp 19.11.2019


https://www.youtube.com/watch?v=1yCDih-cosg&feature=youtu.be


Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG