Tọa đàm Quản lý dịch hại trên cây ăn trái tại Tiền Giang - 05.06.2019.

https://www.youtube.com/watch?v=boZMKB6b5-I&feature=youtu.be

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG