Toạ đàm quản lý dịch hại trên cây ăn trái tại Tiền Giang 16.07.2019

https://www.youtube.com/watch?v=W6Y1ZXo9VIU&feature=youtu.be 

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG