Toạ đàm quản lý dịch hại trên cây lúa tại Kiên Giang ngày 13.11.2019

https://www.youtube.com/watch?v=T01vgh02hrQ&feature=emb_title

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG